Актуалното в Перник и региона

Предстои обявяване на прием за инвестиции на всички видове малка по мащаби инфраструктура в Радомир и Земен

Радомир

29 юни 2020, 10:30

Предстои обявяване на прием за инвестиции на всички видове малка по мащаби инфраструктура в Радомир и Земен

МИГ-Радомир-Земен уведомява всички заинтересовани страни, че на 03.07.2020 година стартира прием по процедура № BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен, чрез подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на общините Радомир и Земен. Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

  1.     Общините  от територията на МИГ-Радомир-Земен за всички допустими дейности –Община Радомир и Община Земен;
  2.      Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
  3.      Читалища за дейности, свързани с културния живот;

Допустими са само дейности на територията на МИГ-Радомир-Земен и за:

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.

Допустимите дейности са описани в Насоките за кандидатстване по процедурата и могат да бъдат намерени на интернет страницата на  МИГ-Радомир-Земен: https://www.migradomir.org/ и на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/

Общ бюджет на процедурата: 880 110,00 лв.

Минималният размер на допустими разходи и на БФП за проект е 9 779,00 лв.

Максималният размер на допустими разходи и на БФП за проект е 391 160,00 лв.

Максималният общ размер на финансовата помощ за читалища и ЮЛНЦ, получена по мярката за един кандидат  за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР не може да надвишава 195 580,00 лева.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Краен срок за кандидатстване 15.10.2020 г., 17:00 часа.

Споделете

0 коментара за “Предстои обявяване на прием за инвестиции на всички видове малка по мащаби инфраструктура в Радомир и Земен”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.